Risiko- og sårbarhetsanalyser

Hensikt:
Hensikten med risiko- og sårbarhetsvurderinger er å kartlegge hvilke risikoer og sårbare områder en bedrift eller havn står overfor eller innehar. For havneanlegg stiller i tillegg Kystverket krav om sårbarhetsvurderinger hvert 5. år eller ved større endringer.

Innhold:
Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, alvorlig ulykker, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Ved ROS-analyser som går på beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger toner man ned sannsynlighetsbegrepet og gjør vurderingen ut fra de tre faktorene: Verdi, trussel og konsekvens. Den nye norske standarden «NS5832 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til risikoanalyse» er nå på høring og vi bruker allerede metodikken i mange av våre analyser.
ROS-analyse er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring.

Hva kan vi tilby:
Nordic Crisis Management AS har kompetanse til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger for de fleste operasjoner og organisasjoner. Vi har lang erfaring med denne typen arbeid og våre kompetente rådgivere er godt kjent med de fleste standarder og retningslinjer. Eksempler på ROS-analyser vi leverer er helhetlig risiko- og sårbarhetsvurdering for kommuner og ROS-analyser for informasjonssikkerhet, skoler, store arrangement og risikoutsatte operasjoner.  
Vårt team har formell- og realkompetanse innenfor risiko- og sårbarhetsvurderinger og er meget godt kvalifisert for slike prosjekter så ta gjerne kontakt for mer informasjon.